เวทีศักยภาพครูจิระศาสตร์ "ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๓"


กิจกรรมการเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูทุกระดับทุกช่วงนั้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร

ปักธง
        นับตั้งแต่โรงเรียนได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้" มาแล้วสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามและถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพของครูโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา Teachers Show ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูทุกระดับทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๕๒ คน ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Shop Share & Learn ในตลาดนัดความรู้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙  ณ หอประชุมจิระวิทยาคาร  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นำทาง
        การจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ครั้งนี้ เป็นการนำเอาวิธีการและแนวทางการจัดการความรู้ที่ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีการศึกษานำมาบอกเล่าเรื่องราว (Telling Story) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลวปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 

สร้างงาน
         พันธกิจสำคัญอันเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนทุกระดับนับตั้งแต่นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ฉะนั้นแนวทางการสร้างงาน ในที่นี้จึงหมายถึง "งานด้านการเรียนการสอน" และ "งานสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน"
          สำหรับงานด้านการสอน มีฝ่ายที่รับผิดชอบหน้าที่หลัก ได้แก่ฝ่ายวิชาการทุกระดับ (อนุบาล-ม.๓) ซึ่งมีหน้าที่จัดหา/จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  จัดทำแผนการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ประสานวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  จัดให้มีการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น  ดังนั้นการดำเนินงานของฝ่ายดังกล่าวจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา
          ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วยงานด้านบุคลากร กิจการนักเรียน อาคาร-สถานที่ บริการ-สวัสดิการ ธุรการ-การเงิน และความสัมพันธ์กับชุมชน  ซึ่งนับว่ามีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝ่ายวิชาการ เพราะฝ่ายต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนส่วนต่างๆของร่างกาย  หากทำงานบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ฉันใดก็เปรียบได้กับคนพิการแต่หัวใจทำงานเป็นปกติ ย่อมจะทำให้องค์กร/สถานศึกษานั้นๆไม่มีความสมบูรณ์ฉันนั้น

สืบสานอุดมการณ์
          บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยามีอุดมการณ์ร่วมกันว่า "การเป็นครูโรงเรียน
 จิระศาสตร์นั้น  ต้องมุ่งมั่นในเรื่องศักดิ์ศรี  จะทำการสิ่งใดต้องให้ดี  แม้จะสิ้นชีวียอมพลีเอย"
         ดังนั้นในฐานะที่บุคลากรแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายตามความถนัด ความสนใจของตนเอง จึงจะต้องมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อที่โรงเรียนจะได้รวบรวมผลงานจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจำปี แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

นำเสนอผลงานเวทีศักยภาพ Teachers Show  
          การจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ "เวทีศักยภาพครูจิระศาสตร์วิทยา" Teachers Show ในครั้งนี้มีขึ้นที่หอประชุมจิระวิทยาคาร
          บรรยากาศของการจัดกิจกรรมคราคร่ำไปด้วยบรรดาคุณครูอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ที่ตั้งหน้าตั้งตามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๘.๓๐ น. ท่านอาจารย์จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวเปิดกิจกรรม ตลาดนัดความรู้ "เวทีศักยภาพครูจิระศาสตร์วิทยา" มีสาระสำคัญ เน้นย้ำว่า เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ตลอดชีวิต เมื่อทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้วก็จะส่งผลไปยังสถาบันการศึกษาของเราจะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
          เริ่มต้นของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ พร้อมกับ ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้กล่าวแนะนำฝ่ายต่างๆที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการ ให้ผู้ชมได้เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ๑-๓, ป.๑-๓, ป.๔-๖, ม.๑-๓ ฝ่ายกิจการนักเรียน,  ฝ่ายบุคลากร,  ฝ่ายอาคาร-สถานที่, ฝ่ายบริการ, และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน   ต่อจากนั้นได้เชิญตัวแทนของแต่ละฝ่ายเล่าถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมของฝ่ายตนเอง ตัวอย่างเช่น

          - ฝ่ายวิชาการ เล่าถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอนุบาล ๑-๓ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบไฮสโคป, มอนเตสเซอรี่ เป็นต้น ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา "บริบทอยุธยามรดกโลก" โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะบูรณาการทั้งในโรงเรียนและในแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, พิพิธภัณฑ์เรือไทย, ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา, ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ฯลฯ

         - ฝ่ายกิจการนักเรียน เล่าถึงการจัดกิจกรรมสานสายใยสายสัมพันธ์จากพี่ สู่ น้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่มัธยม ได้ช่วยคุณครูดูแลน้องๆระดับอนุบาล-ประถม ในลักษณะการเล่านิทาน เชิดหุ่น สอนน้องๆอ่านหนังสือ ฯลฯ ทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และทำให้พี่ๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือคุณครู

          - ฝ่ายบุคลากร เล่าถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคีที่มีต่อกันของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งครู ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมมิตรภาพ-อวยพรวันเกิด, กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์, กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต, กิจกรรมกีฬาบุคลากร ฯลฯ

          - ฝ่ายอาคาร-สถานที่ เล่าถึงการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, จัดสวนหย่อมตามบริเวณระเบียงอาคารเรียน, จัดทำป้ายชื่อและสรรพคุณของต้นไม้-พรรณไม้นานาชนิดในโรงเรียน ฯลฯ

          - ฝ่ายบริการ เล่าถึงการจัดบริการอาหารกลางวัน-อาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนทุกคน, การจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน (มีครูเวรดูแลอย่างใกล้ชิด) มีการจัดกิจกรรมสิบนาทีเพื่อชีวิตให้พนักงานขับรถทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจก่อนปฏิบัติหน้าที่ขับรถเที่ยวแรกตอนเช้า โดยการกายบริหาร ดื่มนม และอบรมเรื่องกฎกติกามารยาทในการขับขี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ไม่มีอุบัติเหตุใดๆในปีการศึกษา ๒๕๔๘

          - ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน เล่าถึงการให้บริการ รับบริการ และการร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การให้บริการสถานที่ในการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา-ดูงานของหน่วยงาน/ สถานศึกษาต่างๆ  และการรับบริการจากชุมชน เช่น การรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองนักเรียนสมทบกองทุนมูลนิธิจิระศาสตร์วิทยาเพื่อการศึกษา การรับบริจาคเศษวัสดุ หนังสือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น

          การจัดกิจกรรมดำเนินมาตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. และมาสิ้นสุดเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยมีการทำกิจกรรม AAR: After Action Review ซึ่งคณะครู ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงทัศนะ ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ดังจะยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
          ๑. อาจารย์ธนาชัย  ทัยธิษา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เห็นรูปแบบการนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการของฝ่ายต่างๆล้วนแต่น่าสนใจ และอยากให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก พร้อมทั้งฝากข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีเวลามากขึ้น ๑-๒ วัน เพื่อให้มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กันมากขึ้น
         ๒. อาจารย์พัชรี  สงวนทรัพย์ ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีส่วนเป็นผู้นำเสนอผลงาน เล่าเรื่องงานโครงการที่ทำมา รู้สึกภาคภูมิใจที่มีผู้สนใจมาสอบถามพูดคุยและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย ซึ่งจะนำไปปรับปรุงงานในโอกาสต่อไปและกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบตลาดนัดความรู้คิดว่าทำได้ดีแล้ว
         ๓. อาจารย์เบญจวรรณ  สุขสม ครูผู้สอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้ชมผลงานของทุกฝ่ายแล้วส่วนใหญ่จัดได้ดี และในโอกาสต่อไปควรจะมีการนำเสนอผลงานโปรเจ็กเตอร์ หรือนำเสนอโดยใช้ Powerpoint ทุกฝ่าย จะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
         ๔. อาจารย์ศิริกาญจน์  เงินงอก  ครูประจำชั้นอนุบาล ๓ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพ เป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ แต่ครูทุกคนควรจะมีบทบาทแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Shop Share and Learn อย่างจริงจัง และอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก

          ในท้ายที่สุดก็ถึงเวลาปิด "ตลาดนัดความรู้ เวทีศักยภาพครูจิระศาสตร์วิทยา" แม้ว่าตลาดจะปิดไปแล้ว แต่การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆยังต้องดำเนินการต่อไป  โดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ที่จะมาถึงนี้ คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย ได้เตรียมการจัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก่อนเปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคาร ห้องเรียน เครื่องเล่น รวมทั้งการเตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ-อุปกรณ์ต่างๆ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร และอื่นๆเพื่อให้ทุกอย่างพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซนต์ในวันเปิดเรียน ต้นเดือนพฤษภาคม (ดูภาพผลงานได้ใน www.jirasart.com)

        ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
         ๓๐ มี.ค.๒๕๔๙

หมายเลขบันทึก: 21670เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2006 15:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2012 18:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สนใจแนวทางการจัดเวทีศักยภาพครู อยากจะนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนบ้าง ซึ่งโรงเรียนของดิฉันมีครูไม่มากนักคิดว่าน่าจะทำได้ใช่ไหมคะ

เห็นการปฏิบัติ   ที่น่าเรียนรู้เอาไปปรับใช้จริงๆครับ

สนใจแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้เช่นนี้ครับ ถ้าเปิดโอกาสให้ผุ้ปกครองและผู้สนใจไปร่วมกิจกรรมด้วย น่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี