GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

Best Practice : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานบริการการศึกษา)

วงนี้มีสนง.มนุษย์ ที่มีเรื่องเด่นในการให้บริการของนิสิต

  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 เป็นวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ วงงานบริการการศึกษา  ให้ความสนใจในเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพกับนิสิต (link) และวงนี้มีสนง.มนุษย์ ที่มีเรื่องเด่นในการให้บริการของนิสิต

วงงานบริการการศึกษา

     Best Practice : การให้บริการแก่ผู้มารับบริการของงานบริการการศึกษา (วิธีการดำเนินงาน)

 • เจ้าหน้าที่ในงานบริการการศึกษา ได้มีการจัดทำคู่มืองานบริการการศึกษา คู่มือนิสิตและประมวลผล คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ให้กับคณาจารย์และนิสิตในคณะได้รับทราบ ถึงขั้นตอนในการให้บริการ
 • เจ้าหน้าที่ในงานบริการการศึกษาให้บริการตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ในช่วงพักกลางวันจะมีเจ้าหน้าผลัดกันอยู่เวรคอยให้บริการกับคณาจารย์และนิสิต
 • ในเวลาที่นิสิตมารับบริการ จะมีการแจกแบบสอบถามสำรวจถึงความพึงพอใจที่นิสิตมารับบริการด้วย
 • นอกจากแบบสอบถามที่แจกให้กับนิสิตที่มารับบริการแล้ว งานบริการการศึกษา ยังได้มีการทำวิจัยในเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในงานบริการการศึกษา
 • ซึ่งคุณพิชญานนท์ (เลขานุการคณะมนุษย์) ได้เล่าว่า มีการทำสรุปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินในการให้บริการส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในงานบริการการศึกษา

        ขอบคุณคุณพิชญานนท์ เป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เล่าเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพของงานบริการการศึกษากับชุมชนสำนักงานเลขานุการ ซึ่งหลายหน่วยงานให้ความสนใจในคู่มือของงานบริการการศึกษาของสนง.มนุษยศาสตร์

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 21678
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 • ขอขอบคุณอาจารย์บอย...
 • ดีใจกับนิสิตนักศึกษาและผู้มาใช้บริการแทนเลย
  เพราะทีมงานทุกท่านมีจิตใจบริการ (service mind) เต็มเปี่ยม...