บรรยากาศ นบอ.มข. รุ่นที่ 1 วันสุดท้าย

Dinner Talk ทิศทางมหาวิทยาลัย

วันสุดท้ายมีการระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย  และพิธีแจกประกาศนียบัตร ภาคเย็นมีการบรรยาพิเศษโดยท่านอธิการบดี  เรื่อง "นโยบายสำคัญและทิศทางมหาวิทยาลัย"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)