วันสุดท้ายมีการระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย  และพิธีแจกประกาศนียบัตร ภาคเย็นมีการบรรยาพิเศษโดยท่านอธิการบดี  เรื่อง "นโยบายสำคัญและทิศทางมหาวิทยาลัย"