อธิการบดีพบพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2549  นี้  อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจัดโครงการพบพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และระบบพนักงานมหาวิทยาลัยในอนาคต"  และรับฟังความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา  มีพนักงานเข้าร่วมฟังประมาณ  300  คน  ท่านอธิการบดีใช้เวลาตอบคำถาม่ จำนวนประมาณ 250 แผ่น  แผ่นละ  2-3 คำถาม  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.30  น. มีข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา คือ

  1. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของทางราชการ (ที่จะต้องแก้ไขในอนาคต)
  2. ปัญหาที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบบริหารจัดการแก้ไขได้
  3. ปัญหาที่ยังต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
  4. ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือ ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกัน

ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานที่พนักงานอาสาสมัครเข้ามาร่วม ศึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงระเบียบและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพนักงานมหาวิทยาลัย  จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ มากกว่า 1,000 คน  ในอนาคตพนักงานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่และช่วยผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยต่อไป  การจัดโครงการพบปะ อย่างนี้ถือเป็นการสื่อสารโดยตรง  หากทำการอย่างต่อเนื่องแล้วจะเกิดความเข้าใจที่ดีเป็นอันมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)