10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (5.กระตุ้นและให้รางวัลแก่ผู้สร้างนวัตกรรม)

บริษัทจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากไม่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

Alvin Toffler (1990) กล่าวว่า "บริษัทจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากไม่มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง" นวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ และไม่มีสินค้าใดที่สามารถคงอยู่ในตลาดได้ตลอดไป แต่กระนั้นก็ยังมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ

องค์การแห่งการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (generative learning) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การและเพื่อความสำเร็จขององค์การ ด้วยการสนับสนุนในการทดลองต่างๆ และการวิเคราะห์ผลที่ได้รับ เช่น 3M ที่อนุญาตให้พนักงานใช้เวลา 10 เปอร์เซ็นต์ของการทำงานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ส่วน Sony ก็มีการกำหนด "ช่วงตะวันใกล้พลบ (sunset)" ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด เพื่อให้พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมทันทีที่มันตกรุ่นไป ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าใหม่ 3 ชนิด เพื่อทดแทนสินค้าที่ตกรุ่นไปทุกๆ 1 ชนิด ด้วยวิธีการนำสินค้าเก่านั้นมาพัฒนาปรับปรุง หรือการหาประโยชน์และผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (0)