นำแกนนำ "คุณกิจ" โรงเรียนเกษตรฯเข้าร่วมสัมมนา

เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการพัฒนาทีมงานคุณกิจในพื้นที่

          คุณสายัณห์  ปิกวงศ์  ในฐานะทีมงานคุณอำนวยจัดการความรู้ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้คัดเลือกเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรแกนนำ (คุณกิจ) เพื่อเข้าประชุมสัมมนาสมัชชาเกษตรกร  วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระหว่างวันที่  4 - 6 เมษายน  2549  ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก   จำนวน 9 ท่าน จาก 3 กลุ่มฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้ครับ

 ที่

ชื่อ - สกุล 

  กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร

สถานที่อยู่ 

 1

 นายบุญเทิง  สระทองจุด

 กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรผัก  ม. 7 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
 2  นายสำเนียง  พรหมอยู่  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรผัก  ม. 6 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย
 3  นายบุญยัง    ส่องหล้า  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.10 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
 4  นายเชิด       สาหร่าย  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.10 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
 5  นายชวน      มีทอง  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.10 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
 6  นายวิศาล     จูด้วง  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
 7  นายบุญสม    จูด้วง  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
 8  นางจไรรัตน์   เจนจบ  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
 9  นายสำราญ    ภู่จีน  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรข้าว  ม.3 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ

          ในการนำแกนนำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกวิธีการหนึ่งของการพัฒนาทีมงานคุณกิจในพื้นที่ เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานในพื้นที่ ช่วยเหลือและสนับสนุนนักส่งเสริมการเกษตรอีกแรงหนึ่ง เป็นการเชื่อมโยงและผสานการจัดการความรู้เข้ากับงานปกติ และการคัดเลือกกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม ได้คัดเลือกโดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ เช่น

  • เป็นกลุ่มที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นจุดการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในพื้นที่และนอกพื้นที่ ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร หรือ เกษตรกรกับนักส่งเสริมการเกษตร
  • เป็นกลุ่มที่น่าจะสามารถสร้างและพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยชุมชน ได้ในอนาคต
  • ฯลฯ

          ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมัชชาเกษตรกร วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในครั้งนี้ วิทยากรพี่เลี้ยงที่จะนำเกษตรกรเข้าร่วมนอกจากคุณสายัณห์แล้ว ยังมีคุณจุฬาภรณ์  นกสกุล  นักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอีกท่านหนึ่งที่จะเข้าร่วมฯ ด้วย ผลจะเป็นประการใดจะให้คุณสายัณห์ มาเล่าในโอกาสต่อไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)