คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


แนวคิด


              การศึกษาส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาบทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการเรียนการสอน

จุดประสงค์การเรียน

หลังจากศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นิสิตควรจะสามารถ
1. สามารถอธิบายส่วนประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2. มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการในการนำเอาคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ
ด้านการเรียนการสอน
3. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้

3.1 Word Processor
3.2 Presentation
3.3 Spreadsheet
3.4 Drawing

3.5 โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานการผลิตคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างๆ
4. สามารถสร้างผลงานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้
5. มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอน

                   คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในวงการศึกษา หรืออาจเรียกว่า คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer-Based Education, Instructional Computer : IC, Instructional App.iccations of Computer : IAC, Computer-Based  Instruction : CBI) มีความหมายเหมือนกันคือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การจัดทำบัตรนักศึกษา การจัดทำผลการเรียนการสอนรวมไป จนถึงการออกใบรับรองการจบหลักสูตร

                Robert Taylor นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้แบ่งการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ไว้ในหนังสือ the Computer in the School : Tutor, Tutee โดยได้แบ่งการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนออกเป็น 3 ลักษณะคือ การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของติวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของอุปกรณ์ การเรียนการสอนและการใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของผู้เรียน ซึ่งได้มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่ายังคง ขาดในส่วนที่เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานด้วย จึงได้มีผู้แยกประเภทของการจัดการใช้ คอมพิวเตอร์ไปอย่างมากมาย ในที่นี้จะทำากรแบ่งการนำคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 2 ส่วน คือ

                        Computer-Managed Instruction : CMI การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่ครูผู้สอนนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดทำสื่อ   การเรียนการสอน แผนกวิชาการ นำคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดตารางสอน การลงทะเบียนเรียน ระเบียนนักเรียน ทำบัตรประจำตัวนักเรียน การจัดตารางการเรียนการสอน เป็นต้น สำหรับในด้านการบริหารแล้ว ผู้บริหาร ก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล จัดทำงบประมาณของแต่ละปี พร้อมทั้งสร้างตาราง และ แผนภูมิเพื่อนำเสนอผลงานผ่านทางจอภาพต่อไป ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้งานเท่านั้น

                           Computer-Assisted Instruction : CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำคอมพิวเตอร์มา ทำบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรืออาจเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้เรียนก็เป็นได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน กล่าวคือ ประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทการจำลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบ ซึ่งในแต่ละประเภทก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนแต่วิธีการที่แตกต่างกันไป ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วนสอนคือ ช่วยลดความ แตกต่างระหว่างผู้เรียน เช่นผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ ก็สามารถชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ และสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือเรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะทำการสอนก ็เป็นได้

สรุป   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมายถึง กาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรู้      

ความเข้าใจอย่างมีระบบและมีการพัฒนาอย่างมีระบบ                                                                

นอกจากนี้คอมพิวเตอรืเพื่อการศึกษายังช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ

อย่างมาก ทำให้ดึงดูดให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาในด้านต่างๆๆ

นอกจากนี้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษายังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ ผู้เรียนที่อยุ่ห่างไกลได้เรียนรู้เท่าเทียมกับคนที่อยุ่ในเมือง

                                              

                                          

คำสำคัญ (Tags): #คอมพิวเตอร์
หมายเลขบันทึก: 214052เขียนเมื่อ 4 ตุลาคม 2008 19:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2012 23:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

............................ย

..............................อ

................................ด

.................................ม

...................................า

....................................ก

......................................ๆ

.......................................เ

........................................ล

.........................................ย

...........................................ย

............................................า

.............................................ย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท