การทำรายงาน CLASSROOM MEETING

สำหรับครูที่ปรึกษา

นำงานที่ได้จัดทำ ตามแนวคิดของตัวเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับการทำงานฐานะครูที่ปรึกษาของนักเรียนในระบบการทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เพราะงานนี้เป็นงานนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะปีการศึกษา 2551 ได้ประกาศพันธะสัญญาข้อตกลงให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (CLASSROOM MEETING) เป็นการจัดการประชุมเพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตรหลานที่กำลังเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนแก่ผู้ปกครองได้เป็นรายบุคคล และสามารถรับทราบพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นรายบุคคลจากผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครุที่ปรึกษาประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนทั้งในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน  ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันต่อไป

ใครที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาได้และมีให้ดูเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยผู้เขียนได้จัดทำเป็นรายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งนำเสนอเป็นรายงาน 5 บท เป็นอย่างไรบ้างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ

คลิ๊ก...http://gotoknow.org/file/itom555/CLASSROOM-MEETTING.doc