จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย มีประเด็นปัญหาที่หน่วยงาน

ไม่เข้าใจหลายประเด็น พอสรุปได้ดังนี้ คือ ไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบการจัดทำรายงานฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการจัดทำรายงาน ไม่ทราบและไม่เข้าใจโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจของหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ และความไม่ตระหนักในการจัดทำรายงาน ฯลฯ

        เพื่อให้การจัดทำรายงานฯ งวดต่อไปของหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด หากหน่วยงานใดมีปัญหาไม่เข้าและสงสัยในขั้นตอนการจัดทำ หน่วยตรวจสอบภายในยินดีและพร้อมให้คำแนะนำได้ตลอดเวลาค่ะ