โครงการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บรรยากาศ


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บรรยากาศ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและคมนาคม ทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งการศึกษาในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นและจะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งในแง่เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การจัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จากการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ระดับอุดมศึกษา คำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก รหัส 001245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จึงใช้เป็นแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง บรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีภัยต่อมนุษย์ เช่น บรรยากาศมีอากาศซึ่งสิ่งมีชีวิตใช้หายใจ การเกิดพายุหมุนซึ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศทั้งสิ้น

การศึกษาเรื่องบรรยากาศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ของบรรยากาศได้อย่างสมบูรณ์และหลีกเลี่ยงภัยที่เกิดจากบรรยากาศ รวมทั้งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของบรรยากาศ เห็นความสำคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  ทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา เรื่องบรรยากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

บรรยากาศได้

ความสำคัญ

 1. ช่วยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น
 2. ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้หลายแบบ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายจำเจ
 3. ทำให้ไม่เปลืองสมองในการจำ และนำสมองมาใช้ในด้านการตัดสินใจ
 4. ทำให้สามารถปรับปรุง ดัดแปลงการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
 5. ทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการที่จะเรียน โดยสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องนัดแนะกับผู้สอน และไม่จำเป็นต้องจำกัดในเรื่องเวลา
 6. ทำให้ผู้เรียนสามารถสรุปหลักการ เนื้อหาสาระของบทเรียนแต่ละบทได้สะดวกและรวดเร็ว
 7. ช่วยสอนในด้านความคิดรวบยอด ( Concept ) ได้ดี ความคิดรวบยอดบางเรื่องอาจเข้าใจยาก การใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายขึ้น
 8. ช่วยสอนด้านทักษะได้ดี เช่น การจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกการคิดแก้ปัญหา การเขียนทางภาษา
 9. คอมพิวเตอร์สร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ดีด้วยสี เสียง และภาพ รวมถึงการออกแบบโปรแกรมที่เร้าใจชวนติดตาม
 10. มีความสามารถในการคิดคำนวณได้รวดเร็วและแม่นยำ

ขอบเขต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ

จำนวน 1,000 บาท

 

รายชื่อสมาชิก

1. นายจรัญ  อู่อรุณ
2. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
3. นางณิษา  สิริปัญญา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

หมายเลขบันทึก: 21108เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2006 13:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 16:27 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี