จิตวิทยาสำหรับผู้ใหญ่

CAI เรื่อง ลงรักปิดทอง

จิตวิทยาที่ใช้ในการทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้ใหญ่ เรื่อง ภาพลงรักปิดทอง

            โดย นวลศิริ เปาโรหิตย์  กล่าวว่า วัยผู้ใหญ่นั้นจะเริ่มในระยะที่ต่างกันตามสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลสังกัด ในที่นี้เริ่มต้นอายุ 21 ปี เป็นจุดเริ่มต้นวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยที่ถือว่าได้บรรลุนิติภาวะโดยบริบูรณ์แล้ว เป็นระยะที่ร่างกายได้มีความเจริญสมบูรณ์เต็มที่ มีความพร้อมทั้งในด้านพฤติกรรมและนิติกรรม มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน ความประพฤติปฏิบัติจะแสดงออกอย่างเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นก้าวใหม่แห่งพัฒนาการของบุคคล ที่ความรับผิดชอบและหน้าที่การงาน จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตยิ่งขึ้น และทวีความสำคัญมากขึ้นตลอดชีวิต

สิ่งที่จะช่วยให้วัยผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จในชีวิต

            คนที่เริ่มวัยผู้ใหญ่ในระยะแรกๆจะมีสิ่งที่ช่วยในการเผชิญกับปัญหาการปรับตัว ต่องานขั้นพัฒนาการอย่างสำคัญที่สุดก็คือ ประสิทธิภาพของร่างกาย ความสามารถของอวัยวะ และความสามารถทางสมอง

การเปลี่ยนแปลงความสนใจของผู้ใหญ่

            การปรับตัวที่สำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับวัยผู้ใหญ่คือ แนวความคิดบุคคลวัยผู้ใหญ่จะเริ่มปรับปรุงความสนใจที่มีอยู่เดิม ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่นให้เข้ากับแบบฉบับใหม่ของชีวิต โดยที่พยายามให้แนวความสนใจใหม่ให้ความพอใจแก่ตนเหมือนที่เคยเป็นมา การเปลี่ยนความสนใจมาจากหลายสาเหตุคือ เวลาที่บุคคลจะว่างในวัยนั้นมีน้อยลง เพราะสาเหตุทางการเงินและเพื่อนๆ ร่างกายที่เปลี่ยนแปลง

การปรับตัวในอาชีพ

           จะพบปัญหาการปรับตัวในอาชีพ เป็นเรื่องของประเภทของงาน ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาการเตรียมตัวสำหรับอาชีพที่เลือกส่วนหนึ่งจากผลงานแบบลักษณะเฉพาะของอาชีพหนึ่งๆ และ ส่วนหนึ่งเรื่องของไม่รู้จักความสามารถของตนเอง ขาดประสบการณ์ในงาน

สรุป

           วัยผู้ใหญ่ต้องการอาชีพที่มั่นคง ต้องการแสวงหาอาชีพ รักการเป็นตัวของตัวเอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพการงานกลุ่มข้าพเจ้าจึงเลือกกลุ่มสาระการงานอาชีพ เรื่อง ภาพลงรักปิดทอง โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน้าจะเป็นทางเลือกอาชีพหนึ่งในการเลือกอาชีพของผู้ใหญ่ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุธิตา แก้วขำความเห็น (0)