องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องหลีกเลี่ยงอาการ "อนุรักษ์ของเก่า" และจะมองสิ่งต่างๆ ภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า การแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กรนี้อาจทำได้โดยการศึกษาผลการปฏิบัติงาน และทักษะในการทำงานขององค์กรอื่นๆ จากนั้นจึงทำการเทียบเคียงกับองค์กรเหล่านั้น นอกจากนี้แล้วก็ยังอาจจะมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาอีกด้วย