เสนอชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับผู้ใหญ่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำภาพลงรักปิดทอง

ชื่อเรื่อง   การทำภาพลงรักปิดทอง

จุดประสงค์ 1.เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการทำภาพลงรักปิดทอง

               2.เพื่อนำไปประกอบอาชีพรายได้เสริมและเป็นงานอดิเรก

               3.เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

เนื้อหา      

                1.ประวัติความเป็นมา

                2. ลักษณะงานของการลงรักปิดทอง

                3. แนะนำอุปกรณ์  วัสดุ การลงรักปิดทอง

                4.  ขั้นตอนการทำลงรักปิดทอง 

เหตุผล  

                ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้การทำภาพลงรักปิดทอง  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

ลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

               เป็นการนำเสนอเน้นภาพผลงาน  วิธีการทำลงรักปิดทองที่น่าสนใจโดยใช้ วีดีโอ คริป

เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการปฏิบัติจริง และมีแบบทดสอบ ประเมินผลผู้เรียนได้

สมาชิก   น.ส.อัมพา   ข่ายม่าน น.ส.สุธิตา  แก้วขำ  น.ส.สิริภัทร โหราเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิริภัทรความเห็น (0)