คู่มือผู้บริหารโครงการ "พัฒนาการจัดการความรู้ใน รพ. ภาคเหนือตอนล่าง" (ตอน 6)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของนักประสานเครือข่ายการจัดการความรู้

             การบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในองค์กร ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ในการประสานเครือข่าย, การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี, การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานจัดประชุม และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การสนับสนุนในการจัดระบบการจัดการความรู้ในเครือข่าย  ฉะนั้น ในโครงสร้างการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ดังกล่าวไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว   แล้วแต่ความเหมาะสม และบริบทของหน่วยงาน หรือองค์กรที่มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการเครือข่าย   ซึ่งทั้งนี้ผู้เขียนจะได้บอกกล่าวในภาพกว้างเฉพาะบุคคลที่สำคัญต่อการบริหารเครือข่าย คือ  นักประสานเครือข่ายการจัดการความรู้  โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.       กำหนดภารกิจ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของเครือข่ายในภาพใหญ่

2.       ประสานข้อมูลติดต่อสื่อสาร ระหว่างทีมงานบริหารโครงการและสมาชิกเครือข่าย

3.       วางแผนการดำเนินงานรวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของเครือข่าย

4.       กำหนดการไหลเวียนข้อมูล และคลังความรู้ของเครือข่าย

5.       จัดโครงสร้างการดำเนินงานและออกแบบระบบการจัดการความรู้ของเครือข่ายร่วมกับสมาชิกเครือข่าย

6.       กระตุ้นให้สมาชิกเครือข่ายได้ดำเนินข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดกติกา, เป้าหมายร่วมกันของสมาชิก

7.     ค้นหากระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายได้เกิดทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน

8.       กระตุ้นให้สมาชิกได้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเอาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางาน

9.       การทบทวน ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอนำมาสู่การปรับปรุงแผนงานกิจกรรมและหาโอกาสพัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้

          จากบทบาทของนักประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ที่กล่าวไปแล้วนั้น  นักประสานเครือข่ายการจัดการความรู้ควรจะมีขีดความสามารถหลักหรือสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

1.       ความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานทฤษฎี และการปฏิบัติการจัดการความรู้

2.       ทักษะ ความคิดเชิงบวก  การเชื่อมโยง คิดอย่างเป็นระบบ

3.       ทักษะของการเป็นผู้นำทางความคิด มีปฏิภาณไหวพริบ

4.       ทักษะการฟังอย่างชาญฉลาด

5.       ทักษะของการถามเพื่อต่อยอดความคิด และการสะท้อนความคิด

6.       ทักษะของการบริหารโครงการ

7.       ทักษะของการสื่อสาร ประสานงาน และการสร้างสัมพันธภาพ

8.       ทักษะของการเข้าไปนั่งในจิตใจของผู้อื่น

9.       ทักษะของการตัดสินใจและการเป็นผู้นำทีม

10.    ทักษะของการติดตามนิเทศงาน

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)