ปัจจุบันการเรียนการสอนในประเทศได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการสอนต่างๆ มาใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้