ทำไม ? หนึ่ง ถึงเป็น สอง. . . .
 ท่านเชื่อหรือไม่ ?  ลองพิจารณาดูนะครับ….ทุกหน่วยงานของ มมส. จะต้องจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ที่กำหนด  ตามที่ผ่านมาการจัดทำรายงานดังกล่าวยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร  ทำอย่างไร ? หรือมีวิธีการอะไร ? ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความสำเร็จของงานได้ตามที่มุ่งหวัง
 ในที่สุดก็มองเห็นคุณประโยชน์ ของ  KM : Knowledge Management  การจัดการความรู้ 
น่าจะทดลองนำมาใช้ จึงได้เกิดความร่วมมือของ  สำนักงานอธิการบดี  กองการเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน  จัดให้มี  การประชุมปฏิบัติการ KM : การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน มมส.  ขึ้น  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
 ผลลัพธ์ที่ได้   หนึ่ง  :  ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้บังเกิด
                               ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
                    สอง  :  ได้รับรู้ประสบการณ์จริงจาก  KM : การจัดการความรู้                               ทั้งเวทีจริง (วิพากษ์กลุ่มย่อย) และเวทีเสมือน (Blog) 
                    …..   :  .....


     หรือท่านว่าได้มากกว่า  สอง . . .  ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ