เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2549 สำนักหอสมุดได้จัดให้มีการประชุมโครงการพระไตรปิฏกศึกษา ของมหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา  เงารังษี   หัวหน้าโครงการพระไตรปิฏกศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ  อันประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด นางสุพ็ญ ทาเกิด รองผู้อำนวยการ รศ.วนิดา บำรุงไทย และ ดร. รุจโรจน์  แก้วอุไร บุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรของCitcom เป็น ทีมงานในการดำเนินงานของโครงการนี้ ณ. ศูนย์เทปธรรมะท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ชั้น 3 สำนักหอสมุด  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้เผยแพร่เนื้อหาคำสอนพระไตรปิฎกฉบับสมบรูณ์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยสืบเนื่องจากกองทุนสนทนาธรรมนำสุข ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาคฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และพระไตรปิฏกอักษรโรมันอิเล็คทรอนิคส์ พระไตรปิฎกเสียงอิเล็คทรอนิกส์ และวีดิทัศน์อื่นๆ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ให้กับมหาวิทยาลัย
โดย ระยะแรก นี้  คณะดำเนินงานจะจัดทำโครงการ 3 โครงการย่อย ด้วยกัน ดังนี้
1.โครงการพระไตรปิฏกศึกษา รายละเอียดจะเป็นการ ให้ความรู้ และฝึกอบรมปฏิบัติ  แก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพระไตรปิฏกบาลี เสียงวัธยาย ฉบับมหาสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ 2500 ในรูปสื่ออิเล็คทรอนิคส์ออนไลน์  และ
3.โครงการแปลพระไตรปิฏก  ประกอบด้วย สุตตันปิฏก จำนวน 12,425 หน้า วินัยปิฏก จำนวน 3,976 หน้า และ อภิธรรมปิฏก อีกจำนวน 5,964  หน้า จากภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทย และภาษาบาลีอักษรโรมัน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสะดวกสำหรับผู้ศึกษาค้นคว้า พระไตรปิฎกได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ส่วนในความคืบหน้าของโครงการอย่างไร ผู้เขียนจะขอรายงานในโอกาสต่อไป

บรรยากาศในที่ประชุม

 

ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี และอาจารย์สุเพ็ญ ทาเกิด ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด

 

รศ. วนิดา บำรุงไทย ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รอง ผอ. สำนักหอสมุด และ ผศ. ดร.ดิเรก ธีระภูธร

ทีมงานคณะดำเนินการทั้งหมดนะคะ คงคุ้นเคยกันดี กรรมการชุดนี้มีสัญญาทางใจต่อกันที่จะดำเนินงานโครงการนี้ ให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ