เมื่ออาจารย์บอกว่า ให้ทำงานจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่ง ประกอบด้วย นายยุทธนา จันเทศ  นางสาวสุธางศุ์รัตน์  อ่อนขำ  นางอรทัย  นวกุล และตัวฉัน นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก และแบ่งระดับวัยที่ต้องทำ CAI  ออกเป็น 7 วัย ตั้งแต่ อนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4  อาชีวะหรืออุดมศึกษา และวัยผู้ใหญ่ ว่าแล้วอาจารย์ก็วานเพื่อน ให้ทำฉลาก  ภายในใจ เราคิดก่อนทันที่เลย นะว่าอย่าจับได้วัยผูใหญ่ เป็นอันขาด เพราะไม่รู้จะทำเรื่องอะไร และคำขอก็เป็นจริงในด้านตรงข้าม คือ จับฉลากได้วัยผู้ใหญ่เป๊ะ   เริ่มคิดหนัก โทรศัพท์ให้คนที่บ้านช่วยคิด โทรศัพท์หาเพื่อน และส่วนใหญ่ จะบอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทั้งน้าน