กลุ่ม 13 เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ช่วงชั้นที่ 4

นำเสนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
จำนวนคาบ  2 คาบ
เนื้อหาประกอบด้วย
1. การเรียงสับเปลี่ยน
2. แฟคทอเรียล

ทำไปเพราะ
1. นักเรียนมองภาพ และคำนวณเรื่องนี้ได้ยาก จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมองภาพได้ง่ายขึ้น
2. ให้นักเรียนได้มองภาพการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได้ง่ายขึ้น
3. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันได้  สามารถตัดสินใจกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

หลักการออกแบบการสอนใช้ ทฤษฎีการสอน  9  ขั้น ของ Gagne
การจัดทำใช้
1.มีแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนให้นักเรียนทราบ
2. มีทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนให้ครูรับทราบ
3. เนื้อหาจะประกอบด้วยเสียงพากย์ 
4. ใช้การ์ตูนระบบเอนิเมชั่น

    ผู้จัดทำ

1. นายธนกฤษ  มากบุญ
2. นางนงค์นุช ทรัพย์อนันต์
3. นางสาวดารารัตน์ ทำแกว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์ความเห็น (1)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
  • ความจริงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับ ไม่ค่อยเห็นมีใครทำ
  • ลองเสนอแนวคิดดีๆ จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก