ประกาศ  จำหน่ายใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผนการรับเข้าศึกษา หรือ ติดต่อสอบถามที่ได้  โทร. 0-4375-4377