สรุปรายชื่อคณะคุณอำนวยกลาง

KM แก้จนเมืองนคร

เพื่อการให้ทำงานโครงการ “แก้จนเมืองนคร” บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางคณะทำงานได้มีการบริการจัดการ โดยการแบ่งหน้าที่ของคุณอำนวยการกลาง ออกเป็นโซน ซึ่งประกอบด้วย 5 โซนดังนี้

 1. คณะคุณอำนวยการโซนลุ่มน้ำปากพนัง 1 (อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่) ประกอบด้วย
 1. นายสมภาส จันทร์อุดม    ผอ.กศน.เมืองนครศรีฯ
 2. นายจำนง หนูนิล            ครู คศ.3 กศน.เมืองนครศรีฯ
 3. นายประเสริฐ ศรีเจริญ    ธกส.
 4. นายจรัญ อินทสระ         พช.
 5. นางกรรณิกา นวกัณฑ์วรกุล พช.
 6. นายถาวร อาจารีพิพัฒน์    พช.
 7. นายวินัย วาหลวง          สาธารณสุข
 8. นายอุดม แสงสุริยวงศ์    ปกครอง
 9. นายสมพร เดชภักดี        เกษตร (ปากพนัง)

2.  คณะคุณอำนวยการโซนลุ่มน้ำปากพนัง 2 (อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.พระพรหม)

 1. นายศุภชัย สกุลแก้ว ผอ.กศน.ปากพนัง
 2. นางสาววลัยภรณ์ กิตติดิลก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 3. นายชำนะ สุวรรณนพ พนักงานส่งเสริมธุรกิจลูกค้า 8
 4. นายสุวิจักรณ์ ฆีกุ่ม เจ้าพนักงานปกครอง 7
 5. นางกัลยา สุทิน ผอ.กศน.ร่อนพิบูลย์
 6. นายวิโรจน์ สรรพสมบูรณ์ สาธารณสุขจังหวัด
 7. นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี สาธารณสุขจังหวัด

3.  คณะคุณอำนวยการโซนลุ่มน้ำตาปี 1 (อ.ทุ่งสง อ.บางขัน อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.นาบอน)

 1. นายสุนทร รอดทองอยู่ ผอ.กศน.ทุ่งสง
 2. นางสาวจิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ ผอ.กศน.นาบอน
 3. นางพิยพร ไวยริกก เกษตร
 4. นางจรรยา แพรกนกแก้ว สาธารณสุขนาบอน
 5. นายสมพร อมรดล ธกส.
 6. นายตระกูล หนูนิล ปกครอง
 7. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง ม.เทคโนฯศรีวิชัย
 8. นายไสว เพ็งมาก ม.เทคโนฯศรีวิชัย
 9. ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ หมวดเมือง ม.เทคโนฯศรีวิชัย

4.  คณะคุณอำนวยการโซนลุ่มน้ำตาปี 2 (อ.ฉวาง อ.ช้างกลาง อ.ถ้ำพรรณรา และ อ.พิปูน)

 1. นางเกษร ธานีรัตน์ รอง ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีณ
 2. นางสาวชุมภู ชุตินันทกุล ครู คศ.2 กศน.จังหวัดนครศรีฯ
 3. นายสมโชค เสนา ปกครอง
 4. นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ เกษตร
 5. นายสุนันท์ หล่อไพรัฐ ธกส.
 6. นายวิรัตน์ ตรีโชติ เครือข่ายยมนา
 7. นายเอิบ เครือข่ายยมนา

5. คณะคณะคุณอำนวยการโซนลุ่มน้ำกลาย (อ.ลานสกา อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.สิชล กิ่ง อ.นบพิตำ และ อ.ขนอบ)

1. นางกิตติมา ปางสังข์ ปกครอง

2. นายสิทธิชาติ จันทร์เกิด ธกส.

3. นายสุรศักดิ์ อนันต์ กศน.

4. นายธรรม บุญรามทอง สาธารณสุข

5.นางบุญตรี ไชยรักษ์ พัฒนาชุมชน

6. นางชะอ้อน จูเมฆา พัฒนาชุมชน

7. นางสาววรรณีศิลป์ สามัคคี พัฒนาชุมชน

8. นายณัทธร รักษ์สังข์ เกษตร

9. นายธีรพันธ์ จุฬากาญจน์ ม.วลัยลักษณ์

10. นายสมพร ไหมดี เครือข่ายยมนา

11. นายธนิต สมพงศ์ ม.วลัยลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)