เรื่องสระ e ยากหน่อยครับ เดี๋ยวจะเริ่มเขียนแล้วน่ะครับ

ea  อ่านว่า อี (pea, sea),เอ (jealous),เอะ (dead, bread) หรือ เอีย (idea)

er  อ่านว่า เออ (her,together(ธูเก็ธเธ่อ))

ear อ่านว่า เอีย (hear,ear),เออ (earth) หรือ อาร์ (heart)

e    อ่านว่า เอะ (bed,send) หรือ อิ (pretty)

eer อ่านว่า เอีย (deer)

ere อ่านว่า เอีย (here)