วฐ.2/1ครูเชี่ยวชาญ


วฐ2/1ครูเชี่ยวชาญ

                                                                                                       วฐ.2/1

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน  ครูเชี่ยวชาญ

---------------------------------------------------------

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

     ชื่อ-สกุล      นางอภินันท์      สีสันต์       อายุ   47  ปี         อายุราชการ  24  ปี

     คุณวุฒิสูงสุด   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)    วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

     จากสถาบันการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ตำแหน่ง   ครู คศ. 3    วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ     ตำแหน่งเลขที่  103464

     สถานศึกษา   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม    อำเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

     เขตพื้นที่การศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2

     กรม/ส่วนราชการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

     รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3   ขั้น  31,560  บาท  

 2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน  (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง)

    สายงานการสอน

    1) การปฏิบัติการสอน 

        ปฏิบัติหน้าที่สอน  รายวิชา ง 30282  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    (ม.1/1- ม.1/10) และรายวิชา ท 40202  การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    (ม.5/5 และม.5/6)

    2) จำนวน  14   ชั่วโมงต่อสัปดาห์

    3) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

    4) กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่รับผิดชอบ

        ปฏิบัติหน้าที่สอน    1.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ยุวกาชาด)

                                             2.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    กิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุมห้องสมุด)

    5) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

         1. ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

         2. หัวหน้างานห้องสมุด  

         2. หัวหน้างานสารสนเทศ

         3. บรรณาธิการวารสารร่มมะกาสาร (วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

         4. เป็นคณะกรรมการงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้

             4.1 คณะกรรมการงานวิชาการ

             4.2 คณะกรรมการงานวิจัย

             4.3 คณะกรรมการงานแนะแนว

             4.4 คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์

             4.5 คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา

             4.6 คณะกรรมการงานโรงเรียนกับชุมชน

             4.7 คณะกรรมการงานสารสนเทศ

             4.8 คณะกรรมการงานห้องสมุด

             4.9 คณะกรรมการพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน

             4.10 คณะทำงานทีมพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ในโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

             4.11 คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ทุกปีการศึกษา

                                                                ฯลฯ

         5. เป็นคณะกรรมการงานต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน ดังนี้

              5.1 คณะทำงานประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาโดยองค์คณะบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา (คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 759/2548 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548)

              5.2 คณะทำงานจัดทำเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป (หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04004/2550

ลงวันที่ 9 เมษายน 2550)

                5.3 คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หนังสือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ที่    ส069/2550 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550)

             5.4 คณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูและผู้บริหาร กิจกรรมสาธิตการจัดการเรียนรู้และการบริหาร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2550

                5.5 คณะอนุกรรมการศึกษาและส่งเสริมสถานภาพและมาตรฐานครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

                5.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550   ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

                5.7 คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

                5.5 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ ของอำเภอท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2

                5.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2547-2550

                5.7 คณะกรรมการศูนย์พัฒนางานห้องสมุดจังหวัดกาญจนบุรี โดยดำรงตำแหน่งเลขานุการ

                5.8 คณะกรรมการชมรมบรรณารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำรงตำแหน่งประธาน

             5.9 คณะกรรมการชมรมพัฒนาวิชาชีพครูอำเภอท่ามะกา

             5.10 คณะกรรมการชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี

             5.11คณะกรรมการจัดทำวารสารโครงการธรรมศึกษาในโรงเรียนของอำเภอท่ามะกา

ฯลฯ

               

3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

    ย้อนหลัง  2 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550

   3.1  ผลการปฏิบัติงาน  ได้รายงานดังนี้ 

 1)  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ

             1.   การปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน    

                   ผู้รายงานได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่สอน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง            วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังนี้

                    ปีการศึกษา 2548  ได้ปฏิบัติการสอนวิชา ง 30282  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  11  ห้องเรียน มีนักเรียน  รวม  428 คน  และวิชา ท 40208 การเขียน1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  2  ห้องเรียน มีนักเรียน  รวม  68 คน  กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีนักเรียน รวม  30 คน  กิจกรรมยุวกาชาด                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนรวม  98  คน  รวมนักเรียนที่สอน 624 คน

                  ปีการศึกษา  2549  ได้ปฏิบัติการสอน  รายวิชา ง 30282  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  10  ห้องเรียน มีนักเรียน   รวม   403  คน และวิชา ท 40208 การเขียน1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  2  ห้องเรียน มีนักเรียน  รวม  90 คน กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีนักเรียน รวม  30  คน  กิจกรรมยุวกาชาด                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนรวม  97  คน  รวมนักเรียนที่สอน  620  คน

 

      การปฏิบัติการสอน รายวิชา ง 30282  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  

                 ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยก่อน  การจัดการเรียนการสอน ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 30282  สารสนเทศเพื่อ          การเรียนรู้ ซึ่งก่อนจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ทำการศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของนักเรียนแต่ละคนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี ศึกษาทฤษฎีและวิธีสอนแบบต่าง ๆ รวบรวมเนื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับช่วงเวลา จากนั้นได้จัดการเรียนรู้ตามแผน นำสื่อและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมผลิตสื่อที่ใช้ประกอบ การเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจ วัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่หลากหลายโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  สังเกตการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และรายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

                     ผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา          ง 30282 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกปีกล่าวคือในปีการศึกษา 2548 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.91 ปีการศึกษา 2549 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.12 นักเรียนผ่านเกณฑ์        การประเมินทุกคน รวมทั้งสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าได้ในระดับดี

 

      การปฏิบัติการสอน รายวิชา ท  40208  การเขียน 1  

                 ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยก่อน  การจัดการเรียนการสอน ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท 40208  การเขียน 1 ซึ่งก่อนจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ได้ทำการศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของนักเรียนแต่ละคนนำมาใช้เป็นข้อมูลใน        การพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี ศึกษาทฤษฎีและวิธีสอนแบบต่าง ๆ รวบรวมเนื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับช่วงเวลา จากนั้นได้จัดการเรียนรู้ตามแผน นำสื่อและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมผลิตสื่อที่ใช้ประกอบ    การเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียน การสอนให้น่าสนใจ วัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่หลากหลายโดยเน้น            การประเมินผลตามสภาพจริง จัดทำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  สังเกตการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และรายงานผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

                    ผลจากการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนที่เรียนรายวิชา         ท 40208 การเขียน1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกปีกล่าวคือในปีการศึกษา 2548มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.92 ปีการศึกษา 2549 มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.02 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน รวมทั้งมีความสามารถในการเขียนสื่อความได้ในระดับดี

 

                    การปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนยุวกาชาด

                     โดยเป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรยุวกาชาด และจัดทำเอกสารประกอบการเรียนยุวกาชาดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตลอดทั้งปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน และการเข้าค่ายของยุวกาชาด ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด และนอกจังหวัดมาขอศึกษาดูงาน และทำสำเนาเอกสารไปปรับปรุงพัฒนาใช้กับโรงเรียนของตนเอง เป็นจำนวนมาก และได้เชิญวิทยากรพิเศษจากที่ต่าง ๆ เช่น กองอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียน อย่างสม่ำเสมอ

                      ผลจากการพัฒนาคุณภาพการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนยุวกาชาด ทำให้นักเรียน          ยุวกาชาดทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีคุณลักษณะที่ดีคือมารยาทงาม มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่น

 

                      การปฏิบัติการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนชุมนุมห้องสมุด

     ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยได้ออกแบบ    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการใช้กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จับคู่ดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และฝึกการอยู่ร่วมในสังคมให้นักเรียน จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนชุมนุมห้องสมุดเช่นหนังสือทำมือ การเขียนแนะนำหนังสือ การจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และได้ฝึกทักษะในการทำงาน

      ผลจากการพัฒนาคุณภาพการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียนชุมนุมห้องสมุด ทำให้นักเรียนชุมนุมห้องสมุด ทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีคุณลักษณะที่ดีคือรักการอ่าน รักการเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยการช่วยครูให้บริการห้องสมุด เช่นบริการยืม คืน หนังสือ บริการจัดชั้นหนังสือและชั้นวารสาร บริการดูแลความสะอาดเรียบร้อย ในห้องสมุด และช่วยจัดกิจกรรม นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ

 

             2.    การส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนานักเรียน 

     ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความสามารถของนักเรียน เน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โดยการจัด

หมายเลขบันทึก: 201233เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2008 22:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2012 23:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

สวัสดีค่ะมาเยี่ยม

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน

ขอชมว่าเก่งจริง ๆ

มาชื่นชมพี่โอ๋ พี่โอ๋หายไปนานมากๆๆ น้องกลับมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

มาขอแบ่งปันความรู้ไป

ยอดเยี่ยมเลยค่ะ

ครูอ้อย ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

อาจารย์เก่งจังเลยนะค่ะ หนูเคยอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะ แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพฯ

กำลังจะทำ คศ.3 อยากของคำแนะนำจากอาจารย์จังเลย เพราะบรรณารักษ์หายากมาก ( ค.ศ.3 )ขอคำแนะนำและขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ

สวัสดีจ๊ะ น้องโอ๋

หายเหนื่อยแล้วยัง

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ทีได้จากเว็บนี้ มีประโยชน์มาก และสามารถนำไปพัฒนางานที่ปฏิบัติได้ดีมากค่ะ

อาจารย์คะทำไงดี เกณฑ์ คศ.3 ที่จะออกเม.ย. 53 ครูที่ทำผลงานต้องสอน 18 ชม. ข้าพเจ้าแย่แน่ค่ะ ทำไง ขอ 8 ชม.............

อาจารย์สุดยอดจริง ๆค่ะ

,มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ดีจริงๆค่ะ

เยี่ยมมากคะเป็นแนวทางในการปฏิบัตงาน

อุไรรัตน์ แก้ไหลมา

มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ดีจริงๆค่ะ

ณัฐวุฒิ ยอดหมวก โรงเรียนบ้านตุ๊กแก สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ขอคำแนะนำขณะนี้กำลังจัดทำผลงาน คศ.4 สาระกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ครับ


ชื่นชมในความขยันและตั้งใจอย่างจริงจังกับการพัฒนาอนาคตของชาติ เป็นกำลังใจและยินดีด้วย

ขอคำแนะนำด้วยครับ  กำลังรวบรวมและดำเนินการในการเขียน  50  หน้า  ขอบพระคุณในความกรุณาโดยเบื้องต้น

ขอบคุณที่เผยแพร่ตัวอย่างในการทำ วฐ.2 มากๆ ค่ะ ชื่นชม หนูกำลังเริ่มคิดจะทำ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท