บันทึก workshop9

"วันนี้....ข้ามจังหวัดไประนองครับ"

           วันนี้ 30/7/2548 ผมได้มาบรรยายที่จังหวัดระนองให้แก่ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองที่โรงแรม ไอเฟลอินน์  จังหวัดระนองโดยบรรยาย เรื่องการทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุงกระบวนงาน  และการจัดการความรู้ในหน่วยงาน   ในวันนี้จังหวัดระนองก็ยังคงเป็นเมืองฝน แปด แดดสี่  (ฝนตกแปดเดือน มีแดดเพียงสี่เดือน) เริ่มมีฝนตกตั้งแต่ข้ามเขตจังหวัดชุมพร เมื่อวานเวลา หกโมงเย็นจนข้ามคืนข้ามวันมาถึงตอนนี้หกโมงเย็นก็ยังไม่หยุดเลย   เรื่องที่บรรยายนี้สำหรับจังหวัดระนองอาจจะค่อนข้างใหม่ จึงสร้างความกระตือรือร้นสำหรับผู้เข้ารับการอบรมมากพอสมควร  ในเวลาที่มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ผมต้องค่อนข้างเร่งรีบในการบรรยาย แต่ก็มีบรรยากาศที่เป็นใจ(ฝนตกหนักมาก) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีสมาธิดี  ใน 2 เรื่องแรกทางเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานแจ้งว่าขอให้เห็นภาพรวมก็น่าจะเพียงพอ  แต่ในเรื่อง การจัดการความรู้(KM) ทางผมบอกว่าอยากให้มีการนำไปปฏิบัติต่อด้วย จึงเสนอให้ทำ workshop ด้วย หลังจากช่วงเช้าที่บรรยายความรู้พื้นฐานเสร็จ      ในช่วงบ่ายเราแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้สามารถสร้างสรรค์ความคิดอย่างเต็มที่    เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อกลุ่ม ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ คือ กลุ่มแรกได้ชื่อคนพันธ์ใหม่(กลุ่มนี้กล้าคิด กล้าแสดงออกมากกว่ากลุ่มอื่นๆ)   กลุ่มที่สองชื่อวัยโจ๋ 208 (ผลรวมอายุของสมาชิกกลุ่มจำนวน 6 คน)     กลุ่มที่สามชื่อ Happy Zone”(บ่งบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของกลุ่มได้เป็นอย่างดี)  กลุ่มสุดท้ายชื่อโกมาซุม 2005 (กลุ่มสุดท้ายเป็นชื่อดอกกล้วยไม้ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง) 
และในการทำ  workshop นั้นเราได้มีการคัดเลือกประธาน       เลขาฯ      ผช.เลขาฯกลุ่มขึ้นมาและได้ใช้กระบวนการกลุ่มให้มีการคิดร่วมกันเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน(Share Vision)ต่อไป  เราได้ให้ประธานกลุ่มมาร่วมกันกำหนดชื่อเว็บบล็อกของสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองขึ้นและได้ชื่อบล็อกของสำนักงานที่ดอนจังหวัดระนองว่า
"Ranong land office "

และร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของบล็อกขึ้นและได้
วัตถุประสงค์ของบล็อก คือ
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน
-แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น
-ให้คำแนะนำปรึกษาประชาชนที่สนใจทั่วไป

          หลังจากนั้นเราได้ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของสำนักงานที่ดอนจังหวัดระนองขึ้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน  5 ขั้นตอนจากกระบวนการกลุ่มที่แลกเปลี่ยนร่วมกันในที่สุดเราได้วิสัยทัศน์การจัดการความรู้(kv)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองคือ

วิสัยทัศน์ (kv)  ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
        

             “เพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีในด้านการรังวัดที่ดินและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและเพื่อตอบสนองนโยบายของกรมที่ดินและจังหวัดระนอง”

             หลังจากนั้นเราได้ร่วมกันกำหนดกลุ่มสมรรถนะหลัก(Core Competencies) เพื่อที่จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันกำหนดขึ้น ผลปรากฎว่าได้ 6 กลุ่มคือ
 กลุ่มสมรรถนะด้านบริหารองค์การ  
 กลุ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยี  
 กลุ่มสมรรถนะด้านกฎหมาย 
 กลุ่มสมรรถนะด้านปฏิบัติการรังวัด
 กลุ่มสมรรถนะด้านทำงานเป็นทีม 
 กลุ่มสมรรถนะด้านบริการประชาชน


         ก่อนจบการบรรยายในวันนี้  ผมก็ฝากกลุ่มทั้ง 4 ไว้ว่าเรามีนัดกันที่จะพบแบบ B2B ในชุมชนฯอีกและหวังประกาย KM ที่เราร่วมกันจุดขึ้นนี้คงจะลุกลามไปอย่างต่อเนื่อง และลุกลามไปถึงหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดระนองต่อไป

                                       พรสกล ณ ศรีโต

                                         3/8/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-KM-memoryความเห็น (1)

sureenfe
IP: xxx.113.70.10
เขียนเมื่อ 

เรียน .พรสกล

        อยากให้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้เทคโนสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้..และการเขียน Blog เพิ่มเติม.. km ชุมพรค่ะ