จิตวิญญาณความเป็นครู

ครูดี
นายสุเทพ ทองสีไพล รหัสนักศึกษา 515100032

 

จิตวิญญาณความเป็นครู

"...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส. (28 ตุลาคม 2523). อ้างถึงใน กรมประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมันตรี  

ครูในอดีตมีจำนวนมาก ที่มีลักษณะครูอาชีพเป็นครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความห่วงใยต่อศิษย์ดุจลูกของตนเอง แต่เมื่อเวลาผ่านมามีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มากระทบทำให้มีครูอาชีพที่เป็นปูชนียบุคคลลดน้อยลงไปอย่างน่าเป็นห่วง ด้วยสาเหตุอะไรนั้นเป็นเรื่องน่าคิด แต่ก็ไม่อยากให้คิดมากจนเสียเวลาที่จะเตรียมระบบใหม่ที่จะสร้างครูของครูให้เป็นครูอาชีพ เพื่อที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีส่งต่อไปยังลูกศิษย์ที่เป็นครู   

ครูที่มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสร้างภาพลักษณ์ของครูที่ดีได้ นั่นคือ ครูที่ศรัทธาต่ออาชีพครู รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตที่เป็นครู

และครูจะต้องถ่ายทอดพันธุกรรมแห่งความดีไปยังผู้เรียนด้วยจิตสำนึกและวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง การสร้างจิตสำนึกและวิญญาณครู ทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา อาชีพครูค่อนข้างได้รับการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็นอย่างมากจนน่าวิตก   ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น คนดีคนเก่งไม่เรียนครู คณาจารย์ที่สอนครูย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ภาระงานของครูมีมาก แรงจูงใจค่อนข้างต่ำ ระบบการพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาไม่ตรงตามที่ต้องการ เป็นต้น
               “ จิตสำนึกและวิญญาณครู”   จุดเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่การสร้างศรัทธา
ให้กลับมาสู่อาชีพของครูให้ได้มากที่สุด

               สังคมไทยมีความคาดหวังในตัวครูสูงทุก ๆ ด้าน    
              
ครูปัจจุบันมีคุณสมบัติลดหย่อนไปจากความคาดหวัง หรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังไปบ้าง      
              
แต่ก็มีคุณสมบัติบางด้านสูงกว่าที่สังคมคาดหวังก็มี  
              
เชื่อว่าในปัจจุบันครูมีสมรรถภาพสูงกว่าครูในอดีตในหลาย ๆ  ด้านอย่างแน่นอน  แต่บางด้านก็ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

              
การแก้ปัญหาและการยกระดับคุณภาพของครูให้สูงขึ้นคงต้องขึ้นอยู่กับ ผู้ที่เรียกตนว่า "ครู" แล้วละครับ

 เขียนโดย  คนเป็นครู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครู

คำสำคัญ (Tags)#วิชาชีพครู#ครูเพื่อศิษย์#ครูดี#ความเป็นครู#ข้อคิดชีวิตครู

หมายเลขบันทึก: 198289, เขียน: 02 Aug 2008 @ 18:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมครู

อาตมาสงสารครูมากเพราะระบบปัจจุบันครูต้องรับภาระหนักหลายอย่าง น่าเห็นใจจริงๆ

เจริญพร

ผู้เขามาอ่านเล่นจิตวิญญาณความเป็นครู
IP: xxx.9.126.64
เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมครู

อาตมามีความเห็นว่าน่าจะให้เงินเดีอนสู่งขึ้นจิตวิญญาณความเป็นครู อย่างเดียวยังไม่พอทุกอย่างต้องไปพร้อมกัน

เจริญพร

พยายามเป็นครูให้ดีที่สุดครับ

จากครูจิตวิญญาณคนหนึ่ง  ที่ไม่ใช่แค่ครูอาชีพ