ครูดี

เชาว์ พันธ์น้อยและคณะ
  • สมาชิกเลขที่ 51326
  • Username pbrupt551
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Sun Jun 29 2008 14:45:33 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Thu Dec 29 2011 11:16:09 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

           ครูดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกเราที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รุ่น  5 กับ รุ่น 5/1  เริ่มเรียนในเทอมที่ 1  ปีการศึกษา  2551 พวกเราได้เรียนรายวิชา ความเป็นครู  กับอาจารย์เชาว์  พันธ์น้อย  อาจารย์สนับสนุนให้พวกเราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครู  อยากให้เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูและผู้สนใจอื่น ๆ  พวกเราช่วยกันเขียน  แล้วนำมาเสนอในบล็อกนี้ร่วมกัน  ตั้งใจว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์รวมของพลังปัญญาและอุดมการณ์ของผองเราในวงการวิชาชีพครูที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของคนและสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป