ครูดี

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pbrupt551
  • สมาชิกเลขที่ 51326
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

           ครูดีเป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกเราที่มาเรียนหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รุ่น  5 กับ รุ่น 5/1  เริ่มเรียนในเทอมที่ 1  ปีการศึกษา  2551 พวกเราได้เรียนรายวิชา ความเป็นครู  กับอาจารย์เชาว์  พันธ์น้อย  อาจารย์สนับสนุนให้พวกเราเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพครู  อยากให้เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูและผู้สนใจอื่น ๆ  พวกเราช่วยกันเขียน  แล้วนำมาเสนอในบล็อกนี้ร่วมกัน  ตั้งใจว่าเวทีนี้จะเป็นศูนย์รวมของพลังปัญญาและอุดมการณ์ของผองเราในวงการวิชาชีพครูที่จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของคนและสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป