ฉลองราชย์สมบัติเจ้า    จอมผไท
เอกองค์นวเกรียงไกร แห่งแคว้น
ธ ครองราษฎร์ โดยใจ มากธรรม
เพื่อบูรณ์ไทยและแม้น ต่างชาติสัมพันธ์ฯ
     เถลิงอาสน์ พระทรงไว้      รากฐาน
ทุกประเพณีมีกาลนาน สืบสร้าง
“ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อภิบาล โดยพ่อ
เพื่อดำรงไทย เว้นร้าง ก่องแก้ววัฒนธรรมฯ
     “ ๙ มิถุนา ฉลองสิริราช “    เกล้า บุญสยาม
พระภูมิพลอดุลย์ฯ นาม วิสิฏฐ์หล้า
ธ ครองราชย์ “๖๐ ปี” งาม เรืองโลก
รัตนโกสินทร์ฉลักฟ้า ยิ่งด้วยพระบารมีฯ
      ถวายพระพร ธรรมิกราชผู้-  อุดมคุณ
เอกองค์ขัตติยการุญ ไพร่ฟ้า
ขอจุ่งชัยสิทธ์อมรบุญ สมเดช
เฉลิมฉลองขวัญสยามหล้า อยู่เพี้ยงโสตถิเทอญฯ


ขอถวายพระพร

อาตมภาพ กลุ่มเขียนข้าว
พุทธศักราช ๒๕๔๙** เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือนตลอดปี ๒๕๔๙
ณ เขตกรรมฐาน วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี สอบถาม โทร 0-2583-9678