การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบของการสร้างและจัดการความรู้ในลักษณะของการสืบสวนค้นคว้า (inquiry) ประกอบด้วยวงเกลียว (spiral) ของกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (acting) การสังเกตผล (observing) และการประเมินสะท้อนกลับ (reflecting) โดยจะมีการกระทำซ้ำกิจกรรมในวงเกลียวทั้งหมด จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย