กองคลังและพัสดุขอเปิดตัวบล็อกใหม่ เพื่อได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันสำหรับชุมชนชาว มมส. และชาว KM ทุกท่าน กองคลังและพัสดุ ถือได้ว่าเป็นหน่วยให้บริการด้านการคลังและพัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นหน่วยจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกองคลังและพัสดุได้ไม่ว่าด้านการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การพัสดุได้นะครับที่บล็อกนี้ หรือมีข้อเสนอแนะสิ่งดีในการให้บริการได้นะครับ