After Action Review:One Stop Service

 วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ น.เชิญทีมงานที่ออกไปทำงานบริการวิชาการ One Stop Service (Link)ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

"มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ วาง Passion Plan" 

ณ ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ เพื่อ ทบทวน และ เตรียมการวางแผน ออกไปบริการครั้งต่อไปที่ "จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดหนองบัวลำภู"

JJ