UKM Meeting

 ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๔๙ ทีมงาน KKU_KM นำทีมโดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร หรือ CKO ของเราครับ รายชื่อมีดังนี้

๑.รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

๒.รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓.รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.คุณสุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการกองคลัง

๕.คุณอุ่นเรือน มงคลชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๖.คุณกิติมา จันทร์สม เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

๗.คุณบุญ ชฎาศิลป์ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

๘.คุณชูศรี ฤกษ์ประทุมรัตน์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

๙.คุณนาฏชุดา อรัญนารถ หัวหน้างานการเงิน คณะแกษตรศาสตร์

๑๐.คุณเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ คณะวิทยาการจัดการ

 เป็นคุณเอื้อและคุณอำนวยสามท่าน ที่เหลือเป็นคุณกิจหลากหลายระดับ คละเคล้าหน่วยงานครับ

JJ