กองคลังและพัสดุจะนำระบบ One Stop Service มาใช้เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและบุคลากร มมส.ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนหน้า เงินรายได้และเงินรับฝาก โดยจะให้บริการในวงเงินไม่เกิน  50,000.-บาท สามารถยื่นเอกสารรอรับเช็คได้เลย ในส่วนของเงินยืมไปราชการ และ เงินที่บุคลากรทดรองจ่ายเป็นก่อนเช่น ค่าเดินทางไปราชการ เป็นต้น และเงินที่หน่วยงานย่อยทดรองจ่ายไปแล้ว ซึ่งจะเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว