สัมมนานักส่งเสริมฯ จ.กำแพงเพชร สาย 1 ที่อำเภอลานกระบือ (16 มี.ค. 49)

ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานมาแล้วในเดือนที่ผ่านมา เพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมร่วมกัน

           16 มีนาคม  2549  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3 ของปี 2549  ของสำนักงานเกษตรอำเภอในสายที่ 1 ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงพชร ,ไทรงาม ,พรานกระต่าย , กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร และสำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือเจ้าภาพ  (อ่านรายละเอียดสายที่ 2 )

  • กิจกรรมปกติ (เดิม) ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องก็คือการชี้แจงข้อราชการจากกลุ่ม/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่านเกษตรอำเภอเจ้าภาพ เป็นประธานในการประชุม-สัมมนา

                                          สัมมนา ที่อ อบต.โนนพลวง

 

  • กิจกรรม KM ที่ทีมงานได้นำการจัดการความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีหลักๆ ที่เห็นได้ชัดเจน คือ (ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ทีมงานจะไม่บอกว่าทำ KM นะครับ)

          1. กิจกรรมการหาแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มนักส่งเสริมการเกษตรทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้สนับสนุน (ผู้บริหาร) ร่วมกันทบทวนผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานมาแล้วในเดือนที่ผ่านมา เพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมร่วมกัน

          ในภาพเป็นการระดมสมองของนักส่งเสริมการเกษตร ถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกลุ่ม แล้วนำเสนอเพื่อ ลปรร.กับกลุ่มใหญ่

    แบ่งกลุ่มระดมสมอง     นี่ก็กลุ่มของนักส่งเสริมฯครับ

          ภาพด้านล่างนี้ เป็นกลุ่มเกษตรอำเภอ-หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

                                          กลุ่มเกษตรอำเภอ

          2. กิจกรรมการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าภาพ เป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน เช่น การผลิตพืชปลอดภัย  งานสถาบันกลุ่ม เป็นต้น

          ในวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือเจ้าภาพ  ได้จัดให้ทีมนักส่งเสริมการเกษตร เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกร ชื่อ "กลุ่มเกษตรธรรมเทค บ้านเกาะสีเสียด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ" ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ผ่ากระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว และรวมตัวกันเป็นกลุ่มจำนวน 19 คน เพื่อผลิตสารสกัดชีวภาพและปุ๋ยคอกไว้ใช้กันเองภายในกลุ่ม และรวมตัวกันเป็นกลุ่มมาแล้วประมาณ 4 ปีเศษแล้ว

  • คุณวิศาล  จูด้วง ประธานกลุ่มได้เล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักส่งเสริมการเกษตร

                                          ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรธรรมเทค ม.3 ต.โนนพลวง

  • การผลิตนำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง มีทั้งปุ๋ยน้ำ  ฮอร์โมนน้ำ  สารไล่แมลง และปุ๋ยหมัก ซึ่งใช้ได้ผลดี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

    การผลิตน้ำหมักชีวภาพ    ผลิตภัณฑ์ของกล่มฯ

          3. AAR ของนักส่งเสริมการเกษตรหลังการศึกษาดูงาน

           รายละเอียดของการทำ AAR จะนำเสนอในบันทึกต่อไปนะครับ (ลิงค์อ่าน AAR)

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 16/03/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)