Passion Plan and Daily Process Management (4)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Plan Do Check(Study) Action

PDC(S)A

 การบริหารงานประจำวัน ด้วยกระบวนการ PDC(S)A หรือ การวางแผน กระทำตามแผน ตรวจสอบ หรือ การศึกษาผลการปฏิบัติงาน แล้วตั้งบรรทัดฐาน หรือ มาตรฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคล มาตรฐานระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร ระดับองค์การ ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ

 ท่านอาจารย์อัจฉรินทร์ สารสาท ครู QCC สอนพวกเราที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้วได้กลับมาสอนพวกเราศูนย์บริการวิชาการอีกครั้ง ท่านได้ให้ภาพข้างล่างมาอธิบายดังนี้ครับ

 

กรณีที่ ๑ คนนั้นหรือหน่วยงาน กระทำแต่กิจกรรมหรืองานมากเกินไป คือ เน้นที่ Do

กรณีที่ ๒ คนนั้นหรือหน่วยงานนั้น วางแผนและกระทำ แต่ไม่ค่อยได้ตรวจสอบ หรือ ตั้งมาตรฐานใดๆ

กรณีที่ ๓ คนนั้นหรือหน่วยงานนั้น มีการวางแผน แต่กระทำน้อย แต่มีการตรวจสอบมาก แต่ไม่ค่อยได้ตั้งมาตรฐาน

กรณีที่ ๔ มีการวางแผน แต่กระทำน้อย มีการตรวจสอบ และ มีความผิดพลาดบ่อย

กรณีที่ ๕ มีครงทั้งวงจร เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่เรียกว่า Kaizen หรือ CQI คือ Continuous Quality Improvement และมีการตรวจสอบ พัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 โรงงานผลิตรถยนตร์ "นิสสัน" ที่ท่านอาจารย์อัจฉรินทร์ เคยเป็นผู้จัดการได้ให้โอกาสทีมศูนย์บริการวิชาการได้ไปเยี่ยมเยือน ได้นำให้พวกเราไปดูกิจกรรมที่ใช้ ๕ส ในการพัฒนา "นิสัย ในการทำงานที่มีการพัฒนาประจำวัน ที่เรียกว่า Daily Process Management" ด้วยการตั้งโต๊ะหนึ่งตัวหนึ่งตรงทางเข้าปากทางโรงประกอบรถยนตร์ และ จะมีของเสีย หรือ อุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด หรือ เกิดความผิดพลาดนำมาวางไว้ที่หน้างานทุกเช้า และ จะมีการ ลปรร กันในหมู่ทีมงาน และ พนักงานทุกคน โดยมีการปรึกษาหารือกันทุกเช้า และ วางแผนป้องกันความผิดพลาด ที่เราเรียกว่า การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

ลองตรวจสอบครับ องค์กร หรือ องค์การ เราเป็นกรณีใด และ องค์(กู) ตัวเราทำแบบไหนครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)