อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดอบรม KM  ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2549
ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท