ผู้ป่วยสุรา จะมีภาวะแทรกซ้อนอยู่เสมอก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น โรคตับ โรคปอด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  แม้กระทั่งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ผู้ป่วยที่มีสภาวะสมองเสื่อม การดูแลตัวเองบกพร่อง มีภาวะการขาดสารอาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในตึกมรกต ผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการรักษาจากแพทย์ และการดูแลของพยาบาล ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ในรายที่ต้องให้ IV fluid ผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ พยาบาลต้องดูแลเช็ดตัวให้ เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ มักเกิดปัญหาในการถอดเสื้อ ขณะมีสาย IV ใส่อยู่อาจทำให้ IV leak หรือ Clot หรือเกิดการ Contaminate ได้ จากความไม่คล่องตัวในการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยขณะให้การพยาบาล เจ้าหน้าที่ตึกมรกตึงร่วมกันระดมสมอง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดเป็นนวตกรรมใหม่ขึ้นและตั้งชื่อนวตกรรมใหม่นี้ว่า "เสื้อ Modern Shirt" ซึ่งมีลักษณะต่างจากเสื้อผู้ป่วยทั่วไปคือ เป็นเสื้อคอกลมผ่าด้านหน้าถึงอก ใช้เชือกผูกและผ่าใต้รักแร้จนถึงด้านข้างลำตัวของเสื้อทั้ง 2 ด้านแล้วใช้เชือกผูก เสื้อตัวนี้จะใส่ให้ผู้ป่วยที่ให้ IV fluid และผู้ป่วยที่ต้องให้การพยาบาลที่ซับซ้อน ผู้ป่วยรูปร่างใหญ่ ไม่รู้สึกตัว

     ประโยชน์ที่ได้รับจากนวกรรมครั้งนี้ คือ

     - ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่คล่องตัวขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

     - IV ไม่ Clot ไม่ Leak และปลอดภัยจากการติดเชื้อ ขณะเปลี่ยนเสื้อให้

                                                                 นันทนา ขาวละออ