สวัสดีครับ

       วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์นะครับ เป็นกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตัวผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมนี้

สำหรับความสำคัญและที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ สำหรับการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาณณวดี องค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

และวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นวันที่มีการตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

       โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์จึงได้จัดทำพิธีนี้ขึ้นมา พิธีสวนสนาม  พิธีกล่าวปฏิญาณ และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่วนภาพกิจกรรมตามไปดูได้ ข่างล่าง ครับผม

เจ้าของกิจกรรมกล่าวรายงาน

ประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำปฎิญาณ

สวนสนาม

คณะผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ

บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและในวัด

ขอบคุณครับ