การปฏิบัติงานการเงิน ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

นางเยาวเรศ
การจ่ายเงิน

ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 เป็นระบบควบคุมเงินในโรงเรียนประถมศึกษา

                   การจ่ายเงิน

                                - การจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่าย ต้องมีเอกสารครบถ้วน เรียงลำดับ ดังนี้

                                    1. บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน ที่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ

                                    2. ต้นเรื่องเบิกทั้งหมด ได้แก่

                                        2.1 โครงการ(ถ้ามี)

                                        2.2 เรื่องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น

                                                - กรณีการเดินทางไปราชการ ต้องมีหนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการ,หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว), รายงานการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                                                - กรณีการพานักเรียนไปเข้าค่าย ต้องมีหลักฐานการจ้างเหมารถ ดำเนินการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, หลักฐานการจ่ายค่าที่พัก และอาหาร ประกอบด้วย บันทึกขออนุมัติเบิกค่าอาหารและที่พัก บัญชีรายชื่อนักเรียนและครูที่เข้าค่าย

                                                - กรณีจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมีรายการขอซื้อ/ขอจ้าง, ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (กรณีเกิน 10,000 บาท และใบสั่งจ้าง ติดอากรแสตมป์ 1,000 บาท ต่อ 1 บาท), ใบส่งของ, ใบตรวจรับพัสดุ  

                                     3. หลักฐานการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับเงิน(ควรมีสำเนาบัตรประชาชนแนบด้วย) หรือหลักฐานการจ่ายตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

                                - การจัดเก็บเอกสารที่จ่ายเงินแล้ว ต้องแยกเก็บตามประเภทของเงินที่ใช้จ่ายและเรียงตามเลขที่หลักฐานการจ่าย  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นภายหลัง เช่น เงินอุดหนุน 1 แฟ้ม, เงินรายได้สถานศึกษา 1 แฟ้ม, เงินโครงการอาหารกลางวัน 1 แฟ้ม                   

                                - หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องประทับตรา จ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่จ่าย        

                                - การให้เลขที่หลักฐานการจ่าย(ใช้สำหรับบันทึกในทะเบียนคุมช่องที่เอกสาร)  ให้เรียงตามวันที่จ่ายและแยกตามประเภทของเงินที่ใช้จ่าย โดยกำกับ บจ.(ใบเสร็จรับเงิน), บค.(ใบสำคัญรับเงินและหลักฐานการจ่ายตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด) เช่น ปีงบประมาณ 2551 จ่ายจากเงินอุดหนุนรายหัว วันที่ 1 เป็นใบเสร็จรับเงิน กำกับเป็น บจ. 1/51, วันที่ 2 เป็นใบสำคัญรับเงิน กำกับเป็น บค.2/51, วันที่ 3 จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นใบเสร็จรับเงิน กำกับเป็น บจ.3/51, วันที่4 จ่ายเงินจากเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เป็นใบเสร็จรับเงิน กำกับเป็น บจ.1/51

                                - เจ้าหน้าที่ที่บันทึกบัญชี เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร และเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องเก็บรักษา 10 ปี

                                - การจ่ายเงินเงินยืม  ต้องมีสัญญายืมเงินและประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมแนบโครงการ 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.สงขลา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#การจ่ายเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544

หมายเลขบันทึก: 191548, เขียน: 01 Jul 2008 @ 10:32 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)