ความสำคัญของการศึกษา

ทรงเดช
สุขศึกษาและพลศึกษา

                          ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนาด้านวัตถุและเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

แต่ท่ามกลางวิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว สังคมยังคงประสบปัญหานานัปการ เช่น   ปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์     การทำลายสิ่งแวดล้อมปัญหาความรุนแรง  ปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาด ปัญหาเยาวชนในวัยเรียนขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ หลายฝ่ายต่างลงความเห็นสอดคล้องกันว่าเกิดจากความล้มเหลวของการศึกษา  ที่ไม่สามารถสร้างคนไทย  ให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  การจัดการเรียนรู้ยังไม่มี      คุณภาพเป็นที่พอใจ  ซึ่งมีสิ่งที่บ่งบอกว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน  ดังนี้

                        1.  การเรียนรู้ที่เน้นวิชาการ รู้แต่หนังสือ  ถูกล้อมกรอบด้วยตารางเรียนและ    ห้องเรียน การพัฒนาคนจึงไม่เอื้อให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขมองกว้าง    คิดไกล  ใฝ่สูง  มุ่งทำงาน  ชาญชีวิต

                        2.  วิธีการเรียนรู้ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็น  และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูยังเป็นผู้มีอำนาจในชั้นเรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นทุกข์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้   รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ยังเป็นพฤติกรรมจำเจและพฤติกรรมถ่ายทอด

                        อย่างไรก็ตาม  ในภาวะ วิกฤติ  ก็ยังมี  โอกาส  ที่เป็นความหวัง และถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ครูและผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการ  เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ภายใต้ความเชื่อตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      .. 2542  ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2)  ..  2545  ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 191546, เขียน: 01 Jul 2008 @ 10:23 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)