มหาวิทยาลัยเราได้สูญเสียปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากกับมหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งแล้ว จากคำกล่าวจาก ศจ.เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ ท่านกล่าวไว้ว่า “การได้ที่ดินแปลงนี้มา ขอยกให้เป็นผลงานของผศ.รังสรรค์ วัฒนะ ” เพราะความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อย่างสูงมีความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นผู้มีความละเอียดรอบครอบ ผศ.รังสรรค์จึงสามารถผูกมิตรกับประชาชนในแถบนี้อย่างแนบแน่นและได้รับความร่วมมืออย่างดี ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในอนุทินความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ต่อไปนี้ผู้เขียนขอระลึกถึงท่านอาจารย์  ด้วยภาพดังต่อไปนี้

       ผศ.รังสรรค์ ขณะดำรงตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน <p>       </p>ด้วยท่านวิตกว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้ประวัติความเป็นมา จึงประมวลเหตุการณ์จากหลักฐานทางเอกสาร คำบอกเล่าจากคนในอดีตและจากประสบการณ์ตรงของท่านอาจารย์ มารวบรวมเป็น <p align="center">“อนุทินของการเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร”
</p><p> </p><p>ภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน ทุ่งหนองอ้อ-ปากคลองจิก สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน    จากคณะท่านอาจารย์พนัส หันนาคินทร์ ผู้นำรากฐานของ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแต่อดีต</p><p align="left">     </p><p align="justify"> </p><p align="justify">     </p><p align="left">และสุดท้ายท่านพร้อมกันหรือยังที่จะร่วมมือกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยของเราเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำ </p><p align="left">สัมภาษณ์ท่าน อาจารย์ทั้ง 2 ผู้มีพระคุณให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p align="left"></p><p align="left"> </p><p align="left"></p>สุวรรณา  นุ่มพิษณุ  งานหอประวัติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
<p align="right"> </p><p> </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="left"> </p>