ชาวน่านร่วมมือ ร่วมใจ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

อปท.น่านและจังหวัดน่าน ส่วนราชการ ร่วมมือ ร่วมใจ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

สืบเนื่องจาก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งจังหวัดน่าน  ร่วมมือกับจังหวัดน่าน สำนักงานสิ่งแวดล้อมลาคที่ 3 (พิษณุโลก) ประชุมแบ่งกลุ่ม  เพื่อรองรับการจัดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน โดยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน เพื่อประสานแนวคิดและวิธีดำเนินการ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 นายปริญญา ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ประกาศว่า  จังหวัดน่าน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันจัดศูนย์จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่มีการประกาศแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่  1.พื้นที่ อ.บ่อเกลือและ อ.เฉลิมพระเกียรติ  2.พื้นที่ อ.ปัว , ท่าวังผา , เชียงกลาง และ อ.ทุ่งช้าง  3.พื้นที่ อ.สองแคว  4.พื้นที่ อ.บ้านหลวง  5.พื้นที่ อ.เมืองน่าน , เวียงสา และ กิ่ง อ.ภูเพียง  6.พื้นที่ อ.แม่จริม , สันติสุข  7.พื้นที่ อ.นาน้อย , นาหมื่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 นายนรินทร์  เหล่าอารยะ นายกองค์การส่วนส่วนจังหวัดน่าน ได้แจ้งประกาศจังหวัด และเชิญนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมตามกำหนดเวลาและกลุ่มต่าง ๆ   ดังนี้ .-

วันที่ 6 มีนาคม 2549  เวลา 09.00-12.00 น.ประชุมกลุ่มที่ 2  ( กลุ่มสี่สายสัมพันธ์ )

                             เวลา 13.00-16.00 น.ประชุมกลุ่มที่ 1 ( กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ -บ่อเกลือ )

วันที่ 7 มีนาคม 2549  เวลา 09.00-12.00 น.ประชุมกลุ่มที่ 4 ( กลุ่มฮักบ้านหลวง )

                             เวลา 13.00-16.00 น.ประชุมกลุ่มที่ 3 ( กลุ่มสองแคว )

วันที่ 8 มีนาคม 2549  เวลา 09.00-12.0 น. ประชุมกลุ่มที่ 5  ( กลุ่มเพียงสา )

                              เวลา 13.00-16.00 น.ประชุมกลุ่มที่ 6 ( กลุ่มรักษ์สันติสุขแม่จริม )

วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น.  ประชุมกลุ่มที่ 7 ( กลุ่มน่านใต้ )

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น  ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

                             1.เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

                             2.การพิจารณาจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของแต่ละกลุ่ม

                                 2.1 จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแห่งใหม่ของกลุ่ม

                                 2.2 การปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมของแต่ละท้องถิ่นในกลุ่ม

                                 2.3 การลดปริมาณขยะมูลฝอย ก่อนำมากำจัด

                            3. หารือเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

(วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 1250 น.โดยประมาณเริ่มบันทึกนำเสนอทาง gotoknow.org)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมืองเก่าน่านความเห็น (0)