การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ..

Decontamination

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
            Stabilization
            ซักประวัติและตรวจร่างกาย
            การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
            การเร่งกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ( Elimination)
            สารแก้พิษ (Antidote)
            Supportive care


Stabilization
            ABC IV O2 monitor
                        A = Airway
                        B = Breathing
                        C = Circulation
            Other “C”
                        C-spine
                        Cooling
            D = Decontamination


Decontamination
            Skin decontamination
            Eye decontamination
            GI decontamination


GI decontamination
            กระตุ้นให้อาเจียนด้วย Ipecac
            การล้างท้อง (Gastric lavage)
            Activated charcoal
            ยาถ่าย (Cathartics)
            Whole bowel irrigation


Ipecac
            ข้อบ่งชี้
                        ปัจจุบันไม่มี indication ในการให้ Ipecac ในห้องฉุกเฉิน
            ข้อห้าม
                        เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
                        สารประเภทกรด ด่าง hydrocarbon
                        สารออกฤทธิ์กดระบบประสาท
                        ซึม หมดสติ


Activated charcoal
            ข้อบ่งชี้
                        ผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับสารพิษทางปากควรได้รับ activated charcoal
            ข้อห้าม
                        กินสารกรด-ด่าง, hydrocarbon
                        intestinal obstruction
                        ileus
            สารต่อไปนี้ไม่ถูกดูดซับโดย activated charcoal
                        ethanol
                        methanol
                        heavy metal
                        iron lithium


Cathartics
            ไม่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาถ่าย (Cathartics) อย่างเดียว
            มักให้ร่วมกับ
Activated charcoal
            ระวัง Electrolyte imbalance ในเด็กเล็ก


Whole bowel irrigation
            ข้อบ่งชี้
                        massive amounts of toxic substances
                        sustained release preparation
                        body packer/stuffer
                        metals, iron, lithium
            ข้อห้าม
                        unprotected airway
                        ileus, obstruction, perforation


ซักประวัติ
            ซักประวัติจากผู้ป่วย ญาติ EMS หรือผู้เห็นเหตุการณ์
            ประวัติปัจจุบัน (
History of present illness)
                        Situational history:
                        พบผู้ป่วยที่ใด สภาพรอบตัวผู้ป่วยขณะนั้นเป็นอย่างไร มีเม็ดยาหรือขวดยาอยู่รอบตัวหรือไม่
                        กินยาอะไร กินกี่ชนิด จำนวนเท่าไร เมื่อไร อาเจียนก่อนมารพ หรือไม่
            ประวัติอดีต (
Past medical history)
            ประวัติทางจิตเวช (
Psychiatric history)
            ประวัติอาชีพ (
Occupational history)
            Social history : การใช้สารเสพติด
            Medication ยาทุกชนิดที่มีอยู่ในบ้านไม่เฉพาะยาของผู้ป่วย


ตรวจร่างกาย
            Vital signs
            Bowel sounds
            Skin
            Mental status
            Pupils


Toxidrome
            Opioids
            Anticholinergic
            Cholinergic
            Sympathomimetic


Enhancement of Elimination
            1.Hemodialysis
            2. Hemoperfusion
            3. Ion trapping (pH alteration) 
            4. Multi-dose activated charcoal


Antidote
            Only some toxic substances have antidote available

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (3)

pharmaCU
IP: xxx.5.84.45
เขียนเมื่อ 

อยากทราบขนาดยาของ activated charcoal ที่ใช้นการเป็น antidote ค่ะ และเคยทราบว่า หากให้หลังได้รับสารพิษไปแล้วนานเท่าไหร่คะ...... ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.19.69.195
เขียนเมื่อ 

น่าจะอธิบายรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อให้มากกว่านี้

เพื่อที่ผู้ที่ต้องการศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพแพทย์ พยาบาล

จะได้เข้าใจมกว่านี้

IP: xxx.77.142.135
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ antidose ของการแก้สารพิษแต่ละชนิด