ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหาการลงทะเบียนนของปี 4 เทคโน โดยไม่ต้องลงชื่อก้อได้ ค่ะ Thank!!!!!!!