คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ CAI

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการสอนเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ หรือให้ผู้เรียนใช้ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง   ซึ่ง การเรียนโดยใช้ CAI อาจคล้ายกับการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน  แต่ใช้สื่อมัลติมีเดีย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  อาจแบ่งเป็นหน่วย หรือเป็นเรื่อง ตามความเหมาะสมของเนื้อหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วรรณ ศรชัยความเห็น (0)