ปัญหาจากการเปลี่ยนแหล่งฝึก

เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานวิชาเลือก ไม่ตรงกับ clerkship ที่ไปฝึก

เนื่องจาก ปีการศึกษา 2548 นี้ เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานวิชาเลือก ไม่ตรงกับ clerkship ที่ไปฝึก เพราะนิสิตได้ขอเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้ว จนกระทั่งจะรายงานผลการเรียน ทุกฝ่ายจึงได้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ดีนัก แต่คณะฯและมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถร่วมมือแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ด้วยความไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก  และ ทางมหาวิทยาลัย ขอให้คณะฯรับรองว่าต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน และรายงานผลการเรียนของนิสิต

คณะกรรมการประจำหลักสูตร และหน่วยประสานฯ จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะกำหนดวิธีกระบวนการ ลงทะเบียน และเปลี่ยนแหล่งฝึก ดังนี้

1. คณะฯจะเปิดรายวิชาฝึกงานให้นิสิตลงเป็น 6 scetion ตามผลัดที่นิสิตเลือก 
เช่น  นิสิตที่เลือก Medicine  ผลัด 1  ก็ต้องลงทะเบียนเรียน sec.1  ผลัด 2 ก็ลง sec.2
หากต้องการเปลี่ยนผลัด  ก็ต้องทำเรื่องของเพิ่ม-ถอน รายวิชา (ad-drop) ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมา

2. การพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแหล่งฝึก จะต้องถูกกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์แหล่งฝึก คณะกรรมการฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม และฝ่ายทะเบียน

3. การขอเปลี่ยนแหล่งฝึก ต้องดำเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนถึงผลัดที่นิสิตต้องการเปลี่ยน

จึงขอแจ้งมาให้นิสิตทุกท่านทราบทั่วกัน
จิตตีย์พร  ตันติกูล (0-1533-3759)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้มแหม่มความเห็น (0)