เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ได้เข้าร่วมอบรม CKO กับหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมในครั้งทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ KM พอกลับมาก็เกิดความคิดอยากทำ KM การจัดทำงบประมาณและแผน ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานด้านนี้อยู่แล้ว ก็เลยขออนุมัติจัดทำกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน ในวันที่ 29 มีนาคม 2549 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง