รุ่งกานต์ มูสโกภาส กล่าวนำไว้ในบทความ  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Internet Magazine ไว้ว่า

"...โลกของวิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้จึงมีคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ออกมามากมาย ขนาดคนอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เองบางทีก็ยังตามกันไม่ทัน

มีการพบว่า มีการเขียนคำศัพท์เหล่านี้ผิดอยู่จำนวนมาก เราจะเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน บทความ ผลงานวิชาการตามสถาบันการศึกษาอันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิด และใช้คำผิด ๆ นั้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นสิ่งที่เคยชินไปแล้วในชีวิตประจำวัน..."

 

ยกตัวอย่างเช่น ร้านให้บริการ Internet มักจะติดป้ายคัทเอาท์ใหญ่ ๆ ไว้หน้าร้านว่า

"อินเตอร์เน็ต" ซึ่งใช้ ต.เต่า แทนตัวที แต่คำที่ถูกต้องแล้วต้องใช้ ท.ทหาร คือ "อินเทอร์เน็ต"

ตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าวเห็นกันเป็นประจำ จนไม่ทราบว่าจะให้ความรู้เหล่านี้ได้อย่างไร เพราะผิดกันจนเคยชิน

 

หรือ เวลาตรวจงานนักศึกษา ผมก็มักจะพบคำเหล่านี้ผิดเป็นประจำ จะละเลยไม่บอกนักศึกษาให้ทราบ ก็ใช่ที่ ในฐานะเป็นครูของเขา เมื่อพบข้อผิดพลาดก็ต้องแจ้งให้ทราบ และทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ครับ

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับการบัญญัติคำศัพท์เหล่านี้ ได้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th)

 

ตัวอย่าง ... คำทับศัพท์ที่มักจะเขียนผิด เช่น

 

ตัวอย่าง ... ศัพท์บัญญัติที่มักเขียนผิด เช่น

 

ผมขอนำเสนอ ... คำทับศัพท์ที่มักจะเขียนผิด และ ศัพท์บัญญัติที่มักเขียนผิด ในชุดที่ 1 นี้ก่อนนะครับ

 

หากเราเป็นคนไทย และ เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เฉพาะเหล่านี้ ... ท่านอย่าละเลย เลยนะครับ เรื่องเล็ก ๆ เหล่านี้อาจจะทำให้ประเทศของเราเสื่อมก็เป็นได้

เริ่มจากการเขียนบันทึกใน Gotoknow.org นี่แหละ ... ดีไหมครับ :)

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตสถาน.  http://www.royin.go.th (11 มิ.ย.2551).

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน