ชนิดาพร

       คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน คืออะไร  ตามความเข้าใจ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อสอนเรื่องต่างๆ , การใช้ powerpoint เพื่อนำเสนอและสอนเนื้อหา   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนิดาพร ขวัญจำเริญความเห็น (0)