คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาสาระมีทั้งภาพ  เสียง  และคำบรรยายดึงดูดความสนใจ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และยังสนองตอบความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามศักยภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนเรียนได้ตามความสนใจและให้ผลย้อนกลับโดยทันที

                ข้อดี

                 1.สามารใช้แทนครูผู้สอนได้

                 2.ประหยัดเวลาและบุคลากร

                 3.ทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ

                 ข้อเสีย

                 1. ต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการออกแบบสื่อทำได้ยาก

                 2.เสียเวลามาก