คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาสาระมีทั้งภาพ  เสียง  และคำบรรยายดึงดูดความสนใจ มีการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และยังสนองตอบความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลตามศักยภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนเรียนได้ตามความสนใจและให้ผลย้อนกลับโดยทันที

                ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                 1.สามารใช้แทนครูผู้สอนได้

                 2.ประหยัดเวลา

                 3.ทำให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ